REGULAMIN
I OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU PIEŚNI EWANGELICKIEJ
– KATOWICE 2017

pod patronatem ks. bp. Jerzego Samca zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. bp. Mariana Niemca Zwierzchnika Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Metropolity Katowickiego abp. Wiktora Skworca oraz Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017 r. w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach.

RADA ARTYSTYCZNA PRZEGLĄDU:
Ryszard Gabryś
Anna Szostak
Aleksandra Maciejczyk
Joanna Bliwert-Hoderny

CELE PRZEGLĄDU:
– pielęgnowanie i promowanie ewangelickiej muzyki religijnej, zwłaszcza kompozytorów śląskich
– propagowanie ekumenizmu w środowiskach chóralnych
– podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów śpiewaczych,
– dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów,
– promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej o przeznaczeniu liturgicznym,

WARUNKI ZGŁOSZENIA
1. Uczestnikami Przeglądu mogą być amatorskie zespoły chóralne działające przy parafiach różnych wyznań chrześcijańskich, ośrodkach duszpasterskich, domach kultury oraz w ramach stowarzyszeń.
2. Zespół przesyła :
a) ZGŁOSZENIE do Przeglądu ( wypełnione czytelnie)
·b) LISTĘ UTWORÓW zgłoszonych na Przegląd wybranych ze wskazanych przez organizatora Zbiorów Pieśni Chóralnych wydanych przez Diecezję Katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ewentualnie innych o udokumentowanym pochodzeniu ewangelickim. Utwory nie zawarte we wskazanych zbiorach winny zostać przesłane wraz ze zgłoszeniem.
Zgłaszający bierze pełną odpowiedzialność za program (akceptacja warunków regulaminu – podpis na karcie zgłoszenia)
Termin nadsyłania zgłoszeń do Biura Organizacyjnego upływa 30 kwietnia 2017r. (liczy się data stempla pocztowego, a w przypadku większej ilości zgłoszeń data dostarczenia). Adres Biura: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach ul. Warszawska 18, 40-006 Katowice, tel. 32 253 99 81.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Repertuar zespołu powinien składać się z minimum 2 utworów jednakże całość prezentacji nie powinna przekraczać 15 minut.
2. Program chórów biorących udział w przeglądzie powinien zawierać utwory kompozytorów ewangelickich w tym obowiązkowo jeden ewangelickich kompozytorów śląskich np. Wiesława Cienciały, Jana Gawlasa, Jana Sztwiertni, Mirosława Bliwerta, ks. Adama Hławiczki, Karola Hławiczki, Józefa Podoli, Tadeusza Sikory, Maxa Drischnera, Fritza Lubricha, Ryszarda Gabrysia.
3. Organizatorzy poprzez Radę Artystyczną Przeglądu gwarantują zespołom możliwość skonsultowania repertuaru określonego w pkt 2.
4. Zespoły, które otrzymają zawiadomienie o zakwalifikowaniu się do Przeglądu wpłacają 5zł wpisowego od osoby na cele organizacyjne. Kwotę należy przesłać na konto nr: 15 1020 2313 0000 3402 0019 8663 z dopiskiem ,,Na przegląd chórów’’ .

5. Warunkiem pozostania na liście uczestników jest przesłanie kserokopii wpłaty na adres mailowy: katowice@luteranie.pl do 10 maja 2017 r. W przypadku rezygnacji uczestnika wpłata nie podlega zwrotowi.

JURY
1. Występ chórów będzie oceniać jury złożone z muzyków powołane przez organizatorów.
2. Jury bierze pod uwagę intonację, emisję głosu, interpretację, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.
3.Istotnym kryterium oceny będzie umiejętność dostosowania trudności prezentowanego repertuaru do możliwości wykonawczych zespołu.
4. Postanowienia jury są ostateczne.

NAGRODY
Nagroda główna ,, Grand Prix’’ – Biskupa Kościoła Jerzego Samca
Za zajęcie I miejsca – nagroda ks. bp Mariana Niemca
Za zajęcie II miejsca – nagroda ks. abp. Wiktora Skworca
Za zajęcie III miejsca – nagroda Prezydenta Miasta Katowice
Jury ma prawo do innego podziału nagród

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przegląd zakończy ogłoszenie wyników i wręczone nagród oraz występ laureatów.
2. Zespoły chóralne lub ich przedstawiciele zobowiązani są do pozostania do momentu ogłoszenia werdyktu jury w celu odbioru nagrody. Nie dopełnienie pkt.1 może doprowadzić do dyskwalifikacji, co spowoduje przesunięcie kolejności miejsc.
3. Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
4. Organizatorzy zapewniają słodki poczęstunek.
5. Koszty przejazdu pokrywają zespoły
6. Rezygnacja z udziału w Przeglądzie oraz inne zmiany związane z występem powinny być zgłoszone do biura organizacyjnego najpóźniej trzy tygodnie przed datą odbycia się Przeglądu, czyli do 21 maja 2017 r. włącznie.
7. Ze względu na ograniczenie czasowe Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyjęcia do 20 uczestników Przeglądu. Decyduje kolejność zgłoszeń.
8. O kolejności i godzinie wystąpienia zespoły zostaną powiadomione pisemnie. Informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej:
9. Nadesłanie ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z przyjęciem w/w. warunków.
Dodatkowych informacji udziela biuro Przeglądu: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach
ul. Warszawska 18, 40-006 Katowice, tel. 32 253 99 81; katowice@luteranie.pl.