ZGŁOSZENIE MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY PARAFII EWANGELICKIEJ W KATOWICACH WWW.KATOWICE.LUTERANIE.PL

 

                               ZGŁOSZENIE

do III Ogólnopolskiego Przeglądu Pieśni Ewangelickiej – Katowice 2019

 

Pan/Pani………………………………………………………………./…………………………………………………….

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej                                             funkcja (dyrygent, opiekun ,prezes itp.)

 

Zgłasza:

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

pełna  nazwa chóru

 

działającego przy………………………………………………………………………………………………………….

nazwa ośrodka (Parafia, Dom Kultury, itp)

 

z siedzibą …………………………………………………………………………………………………………………….

adres z kodem pocztowym

 

telefon………………………………………          e-mail…………………………………

 

prowadzonego przez…………………………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko dyrygenta

do uczestnictwa w III Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Ewangelickiej  – Katowice 2019

 w  dniu 15 czerwca  2019 roku.

 

 

 

…………………………………………………………………                                                                   ………………………………………………………………….

podpis prezesa zespołu                                                                                                        podpis osoby zgłaszającej

 

 

    

 

 

Korespondencję prosimy przesyłać  na adres………………………………………………………………..

Imię i  nazwisko

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

adres do korespondencji , telefon , e-mail :

 

 

Proponowane utwory konkursowe:

 

Tytuł
Autor tekstu
Autor muzyki
Autor opracowania

 

Tytuł
Autor tekstu
Autor muzyki
Autor opracowania

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

        ð  – informacja o zespole (krótka notatka)

            

ð –  kserokopie partytur

 

ð –   krótki życiorys artystyczny dyrygenta

 

        ð –   Oświadczam, że zapoznałem (-łam) się ze wszystkimi zasadami Regulaminu

                 i  akceptuję je.

 

       ð – Potwierdzam, że zespół jest chórem amatorskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… dnia  ………………………………………

Miejscowość

 

 

 

 

 

                                                                                  ………………………………………………….

podpis