OBRADOWAŁ SYNOD DIECEZJANY

W sobotę 9 marca 2019 roku obradował Synod Diecezjalny,  podczas którego wręczone zostały nagrody „Róża Lutra” dla zasłużonych działaczy parafialnych naszej diecezji: pani Bożeny Polak z parafii w Katowicach i pani Gizeli Zając z  Ozimka (parafia w Opolu). Wiosenne posiedzenie poświęcone było  sprawozdawczości za rok 2018 ( Rada Diecezjalna otrzymała absolutorium) oraz pracą nad projektem dokumentu przygotowanego przez ks. dr Romana Prackiego oraz diakon Wiktorią Matloch  (parafia Kraków) w związku z ogłoszonym przez nasz kościół rok 2019 „ROKIEM TROSKI O STWORZENIE”. Efektem prac Synodu było przyjęcie ” Listu Synodu w roku troski o stworzenie”.