Katowice, dnia 2 września 2020 roku

 

VA – 0/4/5/20

 

 

Regulamin Międzywojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży

organizowanego w ramach Śląskiego Ekumenicznego Tygodnia Biblijnego

 1. …Wierzę, ratuj mnie w mojej niewierze!“ (Mk 9,24 BE)

II termin

 

 1. Organizator konkursu:

Archidiecezjalna Komisja ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Katowickiej, Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Akademia Ekumeniczna w Katowicach.

 1. Cele konkursu:
 • zachęcanie do lektury Pisma Świętego;
 • nawiązanie do tradycji związanych ze studiowaniem i dobrą znajomością ksiąg biblijnych Starego i Nowego Testamentu;
 • kształtowanie i umacnianie wiary poprzez regularny kontakt ze Słowem Bożym;
 • zachęcenie uczniów do aktywności intelektualnej i zaangażowania religijnego związanych z tą problematyką;
 • propagowanie postawy tolerancji i zrozumienia chrześcijan i religii;
 • propagowanie ekumenizmu i otwartości na człowieka.

 

 1. Przedmiot i tematyka konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczestników pracy plastycznej o tematyce biblijnej, uwzględniającej tegoroczny temat, który został zaczerpnięty z Nowego Testamentu:

…Wierzę, ratuj mnie w mojej niewierze!”  (Mk 9,24 BE).

 

 1. Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz dzieci i młodzieży z ośrodków zajęciowych, warsztatów, fundacji, stowarzyszeń, świetlić środowiskowych:

Konkurs odbędzie się w pięciu grupach wiekowych:

 1. I – dzieci przedszkolne i I klasy szkoły podstawowej;
 2. II – dzieci z klas II i III szkoły podstawowej;
 3. III – dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej,
 4. IV – dzieci z klas VII – VIII szkoły podstawowej;
 5. V – młodzież ponadpodstawowa (grupy wiekowe mogą ulec zmianie przy większej ilości prac).

 

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • praca wykonana indywidualnie lub w zespole dwuosobowym;
 • do konkursu można zgłosić maksymalnie jedną pracę;
 • do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio w wersji oryginalnej niepublikowane; korzystanie z treści autorstwa innych osób wymaga powołania się na materiał źródłowy.

 

 1. Forma i technika wykonania prac konkursowych:
 2. a) dla przedszkoli i szkół podstawowych oraz dzieci i młodzieży z ośrodków zajęciowych, warsztatów, fundacji, stowarzyszeń, świetlić środowiskowych:
 • praca powinna być wykonana w technice malarskiej – kredki, kredki świecowe, pastelowe;
 • format: A4;
 • każda praca musi być zaopatrzona w metryczkę – wypisaną czytelnie!

 

 1. b) dla szkół ponadpodstawowych:
 • technika wykonania pracy: praca przestrzenna (nie rysunek), albo
 • grafika komputerowa – zapisana w formacje JPG. Będą one drukowane w formacje A3.

 

 1. Sposób opisania prac konkursowych:
 • praca powinna zawierać na odwrocie szczegółowe dane osobowe i adresowe zarówno uczestnika konkursu jak i opiekuna (katechety) i jednostki organizacyjnej (Parafii czy szkoły, organizacja pozarządowa), również dane mailowe, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Zasady oceny:
 • zgodność wykonanych prac z regulaminem,
 • pomysłowość,
 • wartość przekazu,
 • czytelność przekazu,
 • estetyka wykonania.

 

 1. Terminy:

Termin przekazania prac konkursowych do dnia 18 października 2020 r. na adres: Parafia Św. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej ul. św. Królowej Jadwigi 8, 41-704 Ruda Śląska 4 (Orzegów), z dopiskiem: KONKURS; (osoby, które już nadesłały prace w pierwszym terminie są już zakwalifikowane do konkursu)

 • Prace konkursowe w postaci grafiki komputerowej (w formacie JPG) należy nadesłać na adres       e-mail: apalion@vp.pl do dnia 28 października 2020 r.
 • Informacja o laureatach zostanie zamieszczona w formie elektronicznej w dniu 10.2020 r. na stronie internetowej www.katowice.luteranie.pl
 • Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane w późniejszym terminie, który zostanie podany zainteresowanym osobą (jest to związane z epidemią COVID). Rzeźby należy odebrać do 20 listopada z parafii Św. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej św. Królowej Jadwigi 8, 41-704 Ruda Śląska 4 (Orzegów). Prace plastyczne i grafiki nie będą zwracane.

 

 1. Nagrody:

 

 • Prace nagrodzone i wyróżnione otrzymają nagrody plastyczne i związane z tematyką biblijno-ekumeniczną;
 • Rzeźby i grafiki nagrodzone i wyróżnione będą wystawione na ekspozycji w katedrze ewangelickiej – maj;
 • Rzeźby i grafiki nagrodzone i wyróżnione będą miały swoją wystawę w Archidiecezjalnym Muzeum w Katowicach we września 2021 r.;
 • Rzeźby i grafiki nagrodzone i wyróżnione będą opublikowane w katalogu wystawy pokonkursowej;
 • Autorzy rzeźb i grafiki, które zostały nagrodzone i wyróżnione otrzymają certyfikat wystawowy;
 • Rysunki, rzeźby i grafiki nagrodzone i wyróżnione mogą być zamieszczone w pozycjach książkowych związanych z ekumenizmem.

 

 

 1. Uwagi końcowe:

 

Wg założeń organizatorów prace nagrodzone w konkursie będą wykorzystywane jako materiał edukacyjny dla młodzieży szkolnej na lekcjach religii oraz zamieszczone w publikacjach związanych z ekumenizmem, w których będzie podane imię i nazwisko, wiek/klasa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………                                                                      ………………………………

……………………………….                                                                        (miejscowość, data)

……………………………….

(imię, nazwisko, adres)

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację pracy

 

Uczestnik, wysyłając pracę na Konkurs akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Archidiecezjalną Komisję ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Katowickiej, Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Akademię Ekumeniczną w Katowicach danych osobowych  zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.), oraz z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

…………………………………

(podpis czytelny rodzica lub opiekuna)

 

 

 

Metryczka

Prosimy pisać czytelnie

Imię i nazwisko ucznia:                                      
Klasa:                                        

Metryczkę proszę przykleić do pracy ucznia na odwrocie

 

PROSIMY CZYTELNIE !!!

 

 

Dane dotyczące szkoły:          ………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

Imię i nazwisko Katechety:     ………………………………………………….

e-mail lub tel. katechety aby poinformować o wynikach: …………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe uczestnika konkursu jest Archidiecezjalna Komisja ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Katowickiej, Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Akademia Ekumeniczna w Katowicach.
 2. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Międzywojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży …Wierzę, ratuj mnie w mojej niewierze!“ (Mk 9,24 BE) i promocji laureatów.
 3. Uczestnik konkursu ma prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
 4. Uczestnik konkursu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez czas zgodny z okresem przewidzianym w przepisach prawa dla tego typu dokumentów.
 6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika konkursu, narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich podania przez uczestnika uniemożliwi jego udział w konkursie.
 8. Dane osobowe uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 9. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzn. dane będą przetwarzane na podstawie zgody uczestnika konkursu lub jego prawnego opiekuna/rodzica.

 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji.

 

 

 

………………………………………….…………  …………………………………………………..………

Data i podpis uczestnika konkursu lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego rodzica/opiekuna prawnego

 

 —————————————————————————————————————————————————————-

 

ZGODA UCZESTNIKÓW,  RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZESTNIKÓW) NA UDZIAŁ W KONKURSIE, PUBLIKACJĘ WIZERUNKU, PRACY KONKURSOWEJ I UPUBLICZNIENIE DANYCH UCZESTNIKA KONKURSU

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (zakreślić właściwe) na bezpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie i upublicznienie  konkursowej pracy plastycznej Międzywojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. …Wierzę, ratuj mnie w mojej niewierze!“ (Mk 9,24 BE) wraz z danymi osobowymi uczestnika konkursu  w postaci (imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły), oraz wizerunku z relacji fotograficznej finału konkursu. Powyższe dane będą służyć do wskazania osób nagrodzonych i wyróżnionych.

Prace plastyczne wraz z informacją o ich autorze zostaną umieszczone w przestrzeni publicznej oraz mediach, również na stronie internetowej www.katowice.luteranie.pl

Brak zgody uniemożliwi dokonanie powyższych czynności.

 

 

…………………………………………    ……………………………………………………….…

Data i podpis uczestnika konkursu lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego rodzica/opiekuna prawnego