„Śląskie Szmaragdy” wręczone

„Śląski Szmaragd” jest wyróżnieniem przyznawanym wybitnym przedstawicielom Śląska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania między narodami i integracji europejskiej. Śląsk jako pogranicze wielokulturowe, wielonarodowe i wielowyznaniowe wniósł i wnosi znaczący wkład we współczesne procesy integracyjne naszego kontynentu poprzez charyzmat wielu osobowości cieszących się autentycznym uznaniem. Kościół luterański na Śląsku, odgrywający w przeszłości znaczącą rolę, a obecnie jako Kościół „diaspory”, pragnie tym wyróżnieniem docenić ludzi zaangażowanych w dzieło wznoszenia się ponad podziałami religijnymi, narodowościowymi i kulturowymi.

Tegoroczne nagrody zostały rozdane podczas świątecznego nabożeństwa, które od lat w Katowicach ma ekumeniczny charakter. Oprócz gospodarzy brali w nim udział duchowni i wierni z wielu Kościołów chrześcijańskich Śląska i Zagłębia. Podczas nabożeństwa, prowadzonego przez bp. Mariana Niemca, kazanie wygłosił bp Paweł Anweiler. W swoim zwiastowaniu skupił się na postaci Dobrego Pasterza. Wśród uczestników nabożeństwa byli także wcześniejsi laureaci „Śląskiego Szmaragdu” oraz przedstawiciele samorządu wojewódzkiego i miejskiego.

Bp P. Anweiler, świąteczny kaznodzieja został pierwszym tegorocznym laureatem „Śląskiego Szmaragdu”. W laudacji, odczytanej przez kuratora diecezjalnego, Artura Steinerta, można było usłyszeć następująca słowa:

Urodzony w Kaliszu ks. bp Paweł Anweiler, rozpoczynał służbę w Kościele w parafiach w Kaliszu, Kępnie oraz w Częstochowie. Od 1991 r. jest proboszczem parafii w Bielsku, a od 9 lutego 1992 r. biskupem diecezjalnym Diecezji Cieszyńskiej. Trudno wyliczyć wszystkie gremia kościelne, w których zasiadał i zasiada bp Paweł Anweiler (…).
Jego ofiarna służba na rzecz mieszkańców Śląska, zaangażowanie społeczne na rzecz drugiego człowieka, niestrudzona aktywność ekumeniczna zaowocowała wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami. Postawa życiowa bpa Pawła Anweilera, szeroka działalność ekumeniczna, charytatywna, na polu kultury i sztuki sprawia, że uważany jest za wiernego i dobrego syna Ziemi Śląskiej. Jako dobry duszpasterz i przewodnik duchowy funkcję biskupa diecezjalnego pełni trzecią kadencję. Swoje przeżycia i doświadczenia, nie tylko duchowe przelewa na papier w formie poezji. Jest autorem kilku tomów wierszy (…).

Kapituła nagrody przyznała „Śląski Szmaragd 2015” za wieloletnią służbę w Kościele Ewangelicko-Augsburskim i Diecezji Cieszyńskiej, a przede wszystkim za szerzenie i potwierdzanie osobistym życiem w wierze otwartości na drugiego człowieka, tolerancji i akceptacji ekumenicznej, zaangażowanie w każdą sprawę służącą poprawie jakości życia na Śląsku.

Ks. Dariusz Dawid, proboszcz parafii w Zabrzu, zaprezentował w laudacji postać drugiego laureata – prof. Mariana Zembali, „doktora od serca”:

Pan Profesor Marian Zembala ur. 11 lutego 1950 r. w Krzepicach, lekarz, kardiochirurg, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, radny sejmiku województwa śląskiego, minister zdrowia, Doktor od Serca. Ten ostatni tytuł wskazuje nie tylko na obszar medycznej i naukowej aktywności Pana Profesora, ale przede wszystkim podkreśla, że On sam jest pełen serca; otwartości i empatii wobec ludzi, niezależnie od tego, czy są Jego pacjentami; obecnymi, byłymi, albo gośćmi prowadzonego przez Niego Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, czy też osobami, które spotyka w zupełnie innych okolicznościach. Swoim profesjonalizmem, wiedzą i kompetencjami wpisał się w niezwykły krajobraz śląskiej, pozytywnej energii, która płynie z serc i do serc jest adresowana. Mówiąc „serce” myślimy nie tylko o biologicznym organie w ludzkim ciele, o pompie, która transferuje krew, ale mamy świadomość, że chodzi tutaj o strategiczny węzeł w człowieku i o różne aspekty ludzkiego życia, także o zdolność człowieka do samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania (…).

Pan Profesor Marian Zembala rozpoznaje i docenia różnorodność kulturową i wyznaniową naszej Śląskiej Ziemi, naszego kraju i całej Europy. Jest człowiekiem niezwykle aktywnym ponad podziałami i zróżnicowaniem światopoglądowym, co ujawnia jego ekumeniczne nastawienie i zaangażowanie dla różnorodności. Pan Profesor to niekwestionowany autorytet o ujmującej skromności, ambasador Śląska w kraju i poza jego granicami, który posiada wielkie i wspaniałe marzenia, ale też konsekwentnie je realizuje. Z działalności Pana Profesora Mariana Zembali, zarówno tej medycznej jak i społecznej, płynie istotne, pragmatyczne i uniwersalne przesłanie dla mieszkańców Śląskiej Ziemi i całego kraju, dla każdego z nas: ceńmy sobie ten wspaniały skarb, jaki mamy, nasze serca i dbajmy o nie!

W czasie nabożeństwa śpiewał miejscowy chór Largo Cantabile oraz zespół młodzieżowy.

Po nabożeństwie w sali parafialnej odbyło się tradycyjne spotkanie laureatów Śląskiego Szmaragdu oraz zaproszonych gości z przedstawicielami parafii i diecezji.